• ساخت تونل مترو
  • تونل شهید حکیم ( موسسه حرا)
  • تونل شهید حکیم ( موسسه حرا)
  • تونل شهید حکیم ( موسسه حرا)
  • تونل شهید حکیم ( موسسه حرا)