• ساخت تونل مترو
  • مترو شهر قم ( موسسه حرا)
  • مترو شهر قم ( موسسه حرا)
  • مترو شهر قم ( موسسه حرا)
  • مترو شهر قم ( موسسه حرا)