• ساخت تونل مترو
  • مترو مشهد ( موسسه رهاب )
  • مترو مشهد ( موسسه رهاب )
  • مترو مشهد ( موسسه رهاب )
  • مترو مشهد ( موسسه رهاب )